Image

Text

Mardin_Kurkmo_2005_201

ܒܚܝܠ ܐܬܐܘܣ

 

ܬܡܛܐ ܐܓܪܬܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܠܐܝܕ̈ܝܐ ܕܟܝ̈ܬܐ ܘܠܪ̈ܓܠܐ

ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܕܐܒܘܢ ܟܘܡܪܐ ܡܝܩܪܐ ܡܪܢ ܡܪܝ

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܗܘ

ܦܛܪܘܣ ܬܠܝܬܝܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ

ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ