Image

Text

Mardin_Kurkmo_2005-206

ܒܫܡ ܡܪܝܐ ܡܢܛܪܢܝܟ ܘܡܪܡܪܡܢܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܘܡܪܘܬܟ ܡܥܠܝܬ، ܐܒܘܢ

ܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛ̄ܪ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܗܘ ܦܛܪܘܣ ܬܠܝܬܝܐ ܐܡܝܢ ܨ ܥ

 

ܓܒ ܠܬܡ ܐܢܐܡܠܟܡ ܐܠܡܩܕܣܐܬ ܘܐܩܕܐܡܟܡ ܐܠܛܐܗܪܐܬ ܘܐܣܬܡܕܐܕ  ܒܪܟܬܟܡ ܐܠܪܣܘܠܝܗ

ܘܟܝܪ ܐܕܥܝܬܟܡ ܐܠܡܩܒܘܠܐܬ ܘܛܠܒ ܪܛܐܟܡ ܐܠܕܝ ܗܘ ܡܢ ܐܠܡܘܓܒܐܬ. ܬܡ ܐܣܬܦܣܐܪ

ܟܪܝܡ ܐܠܟܐܛܪ ܐܠܫܪܝܦ ܐܠܥܐܛܪ ܘܐܠܡܙܐܓ ܐܠܒܐܗܪ ܠܐܙܐܠܬ ܐܠܓܒܛ. ܐܠܣܐܡܝܗ ܚܐܝܙܗ̈

ܥܠܝ ܐܠܢܨܪ ܘܐܠܐܩܒܐܠ. ܘܡܒܬܗܓܗ̈ ܒܐܠܣܪܘܪ ܘܐܠܐܥܬܕܐܠ. ܘܡܨܘܢܗ ܒܢܛܐܪܗ ܐܠܪܒ ܐܠܡܬܥܐ…

ܕܐܝܡܐ ܥܠܝ ܐܠܕܘܐܡ ܐܡܝܢ. ܒܥܕܗ ܢܥܪܛ ܠܥܬܐܒܟܡ ܐܢܗ ܐܩܕܡ ܡܢ ܚܡܨ ܩܕܡܢܐ ܥܒܘܕܝܗ ܥܢ

ܬܘܓܗܢܐ ܠܒܝܪܘܬ. ܘܐܠܐܢ ܩܕ ܨܐܪ ܠܢܐ ܡܩܕܐܪ 24 ܝܘܡ ܚܛܪܢܐ ܦܝ ܒܝܪܘܬ ܘܡܢܕ ܕܟܘܠܢܐ ܐܠܝ

ܚܝܢ ܬܐܪܝܟܗ ܢܓܘܠ ܥܠܝ ܐܠܡܛܐܒܥ ܘܡܐ ܬܪܟܢܐ ܡܟܐܢ ܡܢ ܓܡܝܥ ܐܠܐܡܐܟܢ ܐܠܡܘܓܘܕܗ

ܦܝܗܐ ܐܠܡܛܐܒܥ.  ܘܢܛܝܪ ܡܛܒܥܬܢܐ ܡܐܘܓܕܢܐ. ܘܐܠܩܣܝܣ ܨܐܡܘܝܠ ܐܠܐܡܝܪܟܐܢܝ ܐܠܕܝ

ܔܒܢܐ ܠܗ ܡܟܬܘܒ ܡܢ ܩܣܘܣ ܐܠܐܡܝܪܟܐܢ ܐܠܕܝܢ ܒܛܪܦܟܡ. ܩܐܠ ܝܠܙܡ ܓܠܒ ܢܡܪܗ̈ ܐܠܡܛܒܥܗ

ܠܟܝ ܬܪܣܠ ܐܠܝ ܡܚܠ ܐܠܕܝ ܥܡܠ ܒܗ ܐܠܡܛܒܥܗ ܠܟܝ ܝܥܡܠܘܐ  ܨܘܪܗ̈ ܐܠܡܛܒܥܗ

ܡܦܪܩܗ ܘܡܓܡܘܠܗ. ܐܥܢܝ ܨܘܪܗ̈ ܡܦܪܕܐܬܗܐ ܘܗܝ ܡܦܟܟܗ ܬ̣ܡ ܬܘܟܕ ܨܘܪܬܗܐ ܘܗܝ

ܡܪܟܒܗ. ܚܬܝ ܬܥܪܦ ܟܡܝܗ̈ ܐܠܚܐܓܐܬ ܐܠܡܦܩܘܕܗ. ܘܒܥܕ ܕܠܟ ܬܛܠܒ ܡܢ ܡܚܠܗܐ.

ܘܗܕܗ ܐܠܥܡܠܝܗ ܝܠܙܡܗܐ ܘܩܬ ܛܘܝܠ܀ ܬܡ ܐܢ ܐܚܕ ܡܥܠܡܝܢ ܐܠܡܛܐܒܥ ܐܠܡܘܓܘܕܝܢ ܦܝ ܒܝܪܘܬ

 ܐܣܡܗ ܚܒܝܒ ܪܐܫܕ ܝܫܬܓܠ ܦܝ ܐܠܡܛܒܥܗ ܐܠܠܒܢܐܢܝܗ ܦܝ ܢܦܣ ܒܝܪܘܬ

ܦܗܕܐ ܩܐܠ ܐܢܐ ܐܩܕܪ ܐܢ ܐܥܡܠ ܟܐܡܠ ܡܐ ܝܠܙܡ ܠܠܡܛܒܥܗ ܦܩܛ ܐܕܐ ܟܐܢ ܝܘܓܕ ܚܕܐܕ ܐܠܕܝ

ܐܕܐ ܥܡܠܬ ܠܗ ܪܣܡ ܡܢ ܟܫܒ ܝܩܕܪ ܝܥܡܠ ܢܛܝܪܗ ܡܢ ܚܕܝܕ ܦܩܠܢܐ ܠܗ  ܝܘܓܕ ܚܕܐܕܝܢ ܟܬܝܪ ܦܝ ܡܐܪܕܝܢ

ܘܠܟܢ ܡܐ ܢܥܠܡ ܐܢܟܐܢ ܝܚܣܢܘܐ ܥܠܝ ܡܛܠܘܒܟܡ. ܬܡ ܣܐܠܢܐܗ ܥܢ ܐܓܪܬܗ. ܦܩܐܠ ܐܪܝܕ ܐܘܠܐ ܡܨܐܪܝܦ ܐܠܛܪܝܩ

ܬܐܬܝܐ ܐܪܝܕ ܬܠܐܬܝܢ ܠܝܪܗ ܦܪܢܣܐܘܝܗ ܥܠܝ ܬܪܟܝܒ ܐܠܡܛܒܥ. ܘܒܥܕ ܬܪܟܝܒܗܐ ܐܪܝܕ ܫܗܪܝܗ ܥܢ ܟܠ

ܫܗܪ ܬܡܐܢܝܗ̈ ܠܝܪܐܬ. ܩܠܢܐ ܠܗ ܡܛܠܘܒܟ ܬܩܝܠ ܘܐܗܝ ܩܐܠ ܐܢܩܨ ܡܢ ܕܠܟ ܡܐ ܐܩܕܪ. ܘܝܠܙܡܢܝ 20 ܠܝܪ. ܣܠܦ ܠܟܝ ܐܘܛܥܗܡ ܦܝ ܒܝܬܝ ܠܡܥܐܫ ܚܪܡܬܝ ܘܐܘܠܐܕܝ. ܬܡ ܩܠܢܐ ܠܗ ܢܚܢ ܢܟ̣ܐܦ

ܬܡܛܝ ܠܡܐܪܕܝܢ ܘܡܐ ܢܚܨܠ ܥܠܝ ܡܛܠܘܒܢܐ ܘܬܪܘܚ ܐܠܡܨܐܪܝܦ ܗܕܪ. ܘܠܐܟܢ ܐܕܐ ܢܚܢ ܓܒܢܐ ܠܘܐܙܡ

ܐܠܡܛܒܥܗ ܐܠܡܦܩܘܕܝܢ ܦܒܟܡ ܓܪܝܫ ܬܪܛܘܐ ܫܗܪܝܬܟܡ ܦܩܐܠ ܐܕܐ ܟܐܢ ܬܡܣܟܘܢܝ ܣܢ. ܟܐܡܠܗ

ܝܠܙܡܢܝ ܓܝܪ ܡܨܐܪܝܦ ܐܠܛܪܝܩ ܪܐܣܝܢ. ܝܠܙܡܢܝ ܟܠ ܫܗܪ ܣܬ ܡܐܝܗ̈ ܓܪܫ. ܘܐܪܝܕ ܬܠܐܬܗ̈ ܫܗ…

ܡܣܒܩܗ. ܦܗܕܐ ܐܬܦܩ ܡܥ ܘܠܕܟܡ. ܘܐܠܐܢ ܢܪܓܘܐ ܐܪܣܐܠ ܢܡܪܗ̈ ܐܠܡܛܒܥܗ ܥܠܝ ܘܓܗ ܐܠܣܪܥܗ

ܥܢ ܝܕ ܐܒܢ ܟܐܠܟܡ ܐܠܟܘܐܓܗ ܡܟܐܝܠ ܐܠܡܘܨܠܝ ܦܝ ܣܘܩ ܐܠܛܘܝܠ ܦܝ ܒܝܪܘܬ ܘܐܠܡܕܟܘܪ ܝܥܪܦ

ܡܚܠܢܐ ܗܕܐ ܘܢܠܬܡ ܐܢܐܡܠܟܡ ܬܐܢܝܐ ܘܬܐܠܬܐ ܒܪܟܡܪܝ ܥܠܫܘܒܩܢܐ

 

ܣܢܗ 1887ܡ

24 ܬܫܪܝܢ ܐܘܠ

 

ܡܣܬܡܕ ܐܕܥܝܬܟܡ

ܘܠܕܟܡ ܥܒܕܐܠܠܗ

ܒܫܡ ܕܝܪܝܐ

ܡ