Image

Text

Mardin_Kurkmo_2005-207

ܝܗ

ܐܠܡܘܨܠ ܐܠܝ ܕܝܐܪܒܟܪ

 

ܒܫܡ ܡܪܝܐ ܡܢܛܪܢܟ ܘܡܪܡܪܡܢܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܟܘܡܪܘܬܟ ܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܐܓܢܐܛܝܘܣ

ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܘܣ

 

 

 

ܐܡܐ ܡܢ ܒܥܕ ܬܩܒܝܠ ܐܝܐܕܝܟܡ ܐܠܡܩܕܣܐܬ ܘܐܠܬܡܐܣ ܕܥܐܟܡ ܐܠܡܣܬܔܐܒ ܥܠܝ ܐܠܕܘܐܡ

ܢܥܪܛ ܒܐܢ ܐܚܪܦ ܐܠܒܪܟܗ̈ ܘܨܠܬܢܐ ܪܩܡ ܟܡܣܗ ܟܐܢܘܢ ܬܐܢܝ ܣܢܗ̈ ܠܠܬܣܥܘܢ ܡܣܝܚܝܗ̈ ܘܡܐ

ܐܡܪܬܡ ܒܗܡܢܐܗ. ܘܟܕܐܠܟ ܐܚܪܦ ܐܠܒܪܟܗ ܐܠܕܝ ܒܐܣܡ ܐܟܝܢܐ ܔܒܘܪܝ ܩܕܡܢܐܗܐ ܠܗ ܘܥܪܦܢܐܗ

ܐܢ ܝܩܕܡ ܠܩܕܣܟܡ ܐܠܟܛܘܛ. ܘܩܒܠ ܗܕܐ ܐܠܡܘܡܐ ܐܠܝܗ ܥܪܦܢܐ ܩܕ ܪܣܠ ܠܩܕܣܟܡ

ܐܠܟ̣ܛܘܛ ܐܠܘܐܪܕܗ ܥܢ ܝܕܗ ܡܢ ܐܠܗܢܕ ܘܥܪܦܟܡ ܐܢ ܬܣܚܒܘܢ ܥܠܝܢܐ ܐܡ ܥܠܝܗ ܠܝܪܗ ܐܪܒܥܗ̈

ܥܫܪ ܘܓܪܫ ܣܒܥܗ̈ ܘܢܨܦ ܨܐܓ̣ ܠܣܒܒ ܡܐ ܚܨܠ ܚܘܐܠܗ ܒܝܕܗ ܠܝܩܕܡܗܐ ܠܩܕܣܟܡ

ܘܚܝܬ ܩܕܣܟܡ ܐܠܝ ܬܐܪܝܟܗ ܠܡ ܣܚܒܬܡܘܗܐ ܥܠܝܢܐ ܐܠܝܘܡ ܩܕܡܢܐ ܠܩܕܣܟܡ ܘܪܩܗ

ܚܘܐܠܗ ܒܠܝܪܗ 14 ܘܓܪܫ 7 ܨܐܓ ܡܢ ܐܡܨܝ ܩܪܐܒܝܬ ܐܓ̣ܐ ܩܘܡܔܝܐܢ ܘܒܛܪܦܟܡ ܥܠܝ ܐܓܘܒ

ܐܦܢܕܝ ܩܘܡܔܝܐܢ ܢܠܬܡܣ  ܬܩܒܨܘܗܐ ܘܬܥܪܦܘܢܐ ܘܢܚܒ ܐܢ ܬܥܪܦܘܢܐ ܥܢ ܐܫܓܐܠܟܡ ܠܐܢ

ܐܦܟܐܪܢܐ ܢܚܘܟܡ ܘܡܗܡܐ ܝܠܙܡܟܡ ܢܚܢ ܒܐܠܟܕܡܗ ܐܡܪܘܐ  ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܐܝܐ

ܫܒܛ ܡܢ ܣܢܗ̈ ܨ ܡܣܝܚܝܗ̈

 

ܘܠܕܟܡ

ܕܐܘܕ ܒܝܬܘܢ

ܐ