Image

Text

Mardin_Kurkmo_2005-208

 ܒܫܡ ܡܪܝܐ ܡܢܛܪܢܟ ܘܡܪܡܪܡܢܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܘܡܪܘܬܟ. ܡܪܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܘܣ ܬܠܝܬܝܐ ܨܥ̄ ܐ

 

ܩܕ ܩܕܐܣܗ̈ ܐܠܚܒܪ ܐܠܐܥܛܡ ܐܠܟܠܝ ܐܠܓܒܛܗ ܘܐܠܔܙܝܠ ܐܠܐܚܬܪܐܡ. ܓܒ ܩܒܠܗ̈ ܐܝܐܕܝܟܡ ܐܠܡܩܕܣܐܬ ܐܠܟܪܐܡ ܘܐܠܬܡܐܣ

ܕܪܪ ܐܪܥܝܬܟܡ ܐܠܨܐܠܚܗ ܥܠܝ ܐܠܕܘܐܡ. ܘܐܠܡܥܪܘܛ ܗܘ ܐܢܗ ܐܘܠܐ ܐܠܐܣܬܦܣܐܪ ܥܢ ܣܠܐܡܗ̈ ܩܕܐܣܬܟܡ ܘܐܥܬܕܐܠ ܠܛܝܦ ܡܙܐܓ

ܓܒܛܬܟܡ. ܐܢܫܐ ܐܠܠܗ ܬܟܘܢ ܩܕ̄ ܥܠܝ ܐܚܣܢ ܡܐ ܝܟܘܢ ܡܢ ܐܠܨܚܗ ܘܐܠܐܢܫܪܐܚ. ܘܐܢ ܦܐܛ ܒܚܪ ܡܪܐܚܡ ܩ̄ܕܐܣ ܢܚܘ ܘܠܕܟܡ الحقير

ܒܐܠܣܘܐܠ. ܦܐܠܫܟܪ ܠܠܗ ܒܨܐܠܚ ܕܥܐܟܡ ܐܢ ܬܐܪܝܟܗ ܚܐܝܙܝܢ ܥܠܝ ܩܣܡ ܡܢ ܐܠܨܚܗ ܐܠܬܝ ܢܪܔܘ ܬܡܐܡܗܐ ܠܓܒܛܬܟܡ.

ܬܡ ܐܢܗ ܘܙ̄. ܐܠܡܐܛܝ ܩܕ ܬܫܪܦܢܐ ܒܘܪܘܕ ܡܫܪܦܬܟܡ ܪܩܡ 2. ܐܒ ܦܬܒܐܪܟܢܐ ܡܢܗܐ ܘܬܠܘܢܐܗܐ ܒܟܠ ܣܪܘܪ. وشكرنا

ܐܢܥܐܡ ܐܠܒܐܪܝ ܬܥ̄ܐ ܥܠܝ ܣܠܐܡܗ̈ ܓܒܛܬܟܡ ܐܠܬܝ ܗܝ ܓܐܝܗ̈ ܩܨܕܢܐ. ܘܟܐܡܠ ܫܪܚ ܓܒܛܬܟܡ ܨܐܪ ܡܥܠܘܡ ܘܬܚܪܝܪܟܡ

ܠܠܗܢܕ ܐܪܣܠܢܐܗ ܚܐܠܐ ܒܟܠ ܬܕܩܝܩ. ܘܐܠܒܘܠܝܬܝܟܐ ܐܠܐܢ ܒܛܪܦܢܐ ܟܡܐ ܥܢܕܟܡ. ܘܒܠܐܕ ܡܨܪ ܪܟܝܨܗ. ܘܠܟܢ ܐܠܚܐܠ

ܘܐܩܦ ܘܐܠܐܝܡܐܢ ܟܐܦܦ. ܚܛܪ ܠܛܪܦܢܐ ܟܡ ܢܦܪ ܡܢ ܨܘܒ ܐܛܢܗ ܘܚܠܒ ܗܐܪܒܝܢ ܡܢ ܐܠܓܠܠ ܘܗܡ ܡܢ ܓܡܐܥܬܢܐ الطوارنة

ܠܝܣ ܡܥܗܡ ܚܩ ܟܒܙ ܪܐܚܘܐ ܒܝܬ ܠܚܡ ܝܬܥܝܫܘܐ. ܐܠܐܪܡܢ ܕܐܝܡܐ ܝܪܝܕܘܐ ܐܝܓܪܘܐ ܟܠܐܡܗܡ ܥܠܝܢܐ ܦܝ ܡܕܒܚ ستي

ܡܪܝܡ ܘܗܝܟܠܢܐ ܘܝܛܥܘܐ ܥܠܝܗ ܐܫܝܐ ܡܬܠ ܫܡܐܥܕܝܢ ܘܨܠܒܐܢ ܘܓܝܪ ܕܠܟ ܚܬܝ ܝܬܒܬܘܗ ܐܢܗ ܡܐܠܗܡ. ܗܕܐ ܩ̄

ܩܨܕܗܡ. ܘܐܠܐܢ ܘܠܕܟܡ ܚܪܪܬ ܐܠܝ ܘܟܝܠ ܩ̄ܕ ܐܟܝܢܐ ܐܠܐܣܩܦ ܒܘܠܨ ܠܟܝ ܒܐܕܢܟܡ ܘܢܦܘܣܟܡ ܝܛܐܠܥ ܠܢܐ

ܦܪܡܐܢ ܘܝܕܪܓ ܦܝܗ ܐܣܐܡܝ ܐܠܐܡܐܟܢ ܐܠܡܩ̄ܕ ܐܠܬܝ ܬܟܨܢܐ ܚܬܝ ܢܥܘܕ ܢܩܕܪ ܢܬܟܠܡ. ܦܢܪܓܘ ܨܕܘܪ ܐܡܪܟܡ ܒܗܠ

ܟܨܘܨ ܐܠܝ ܘܠܕܟܡ ܐܠܐܣܩܦ ܒܘܠܨ . ܠܟܝ ܝܥܡܠ ܗܡܗ ܒܕܠܟ. ܘܒܗܠ ܐܬܢܐ ܩܕ ܐܬܐ ܐܠܝ ܥܢܕܢܐ ܪܓܠ ܛܠܝܐܢܝ ܘܠܟܢ

ܗܘ ܒܠܠܘܛܢ ܡܢ ܐܡܝܪܟܐ. ܘܐܚܛܪ ܨܚܒܬܗ ܬܪܔܡܐܢ ܒܐܠܥܪܒܝ. ܚܝܬ ܐܢ ܐܠܫܟܨ ܠܣܐܢܗ ܛܠܝܐܢܝ ܘܠܐܬܝܢܝ ܘܦܪ̄ܢܣ

ܘܦܪܢܣܐܘܝ. ܘܛܠܒ ܡܢܐ ܐܢ ܢܪܣܡܗ ܟܐܗܢ ܚܬܝ ܝܪܘܚ ܐܠܝ ܐܡܝܪܟܐ ܘܝܓܡܥ ܐܚܣܐܢ ܘܝܪܣܠ ܐܠܝ ܕܝܪܢܐ

ܘܛܐܝܦܬܢܐ. ܦܢܚܢ ܔܐܘܒܢܐ ܐܠܝ ܐܠܬܪܔܡܐܢ ܗܕܐ ܫܝ ܪܘܚܐܢܝ ܡܟܬܨ ܒܐܠܕܝܐܢܗ. ܐܠܕܝ ܝܪܓܒ ܗܕܗ ܐܠܘܛܝܦܗ

ܐܢ ܠܡ ܝܟܘܢ ܬܐܒܥ ܠܪܐܝܢܐ ܘܐܝܡܐܢܢܐ ܐܠܡܣܬܩܝܡ ܘܝܥܪܦ ܠܔܬܢܐ ܘܡܢ ܒܥܕ ܐܠܐܡܬܚܐܢ ܐܠܟܠܝ ܘܝܬܚܩܩ ܒ̄

ܒܐܢܗ ܬܐܒܬ ܥܠܝ ܐܝܡܐܢ ܘܬܪܬܝܒ ܘܩܘܐܢܝܢ ܟܢܝܣܬܢܐ ܒܥܕ ܕܠܟ ܢܣܠܡܗ ܗܕܗ ܐܠܡܘܗܒܗ̈ ܐܠܟܗܢܘܬܝܗ. ܚܝܢܝܕ

ܐܦܗܡܗ ܐܠܬܪܔܡܐܢ ܟܠܐܡܢܐ ܘܪܓܥ ܓܐܘܒܢܐ ܐܢܗ ܝܩܒܠ ܟܠܡܐ ܩܠܢܐ. ܦܪܓܥܢܐ ܩܠܢܐ ܠܗ ܢܚܢ ܗܗܢܐ ܠܐ ܢܩܕܪ نرسمك

ܚܝܬ ܐܢܢܐ ܒܝܢ ܔܡܠܗ̈ ܛܘܐܝܦ ܘܠܟܢ ܐܕܐ ܟܢܬ ܬܩܒܠ ܐܢ ܬܬܘܔܗ ܠܥܢܕ ܓܒܛܗ̈ ܣܝܕܢܐ ܐܠܒܬܪܝܪܟ ܦܗܘ ܝܕܒܪܟ

ܘܗܢܐܟ ܬܡܟܬ ܡܕܗ̈ ܙܡܐܢ ܠܟܝ ܬܬܥܠܡ ܐܠܐܝܡܐܢ ܘܠܓܬܢܐ ܘܬܪܬܝܒܢܐ ܘܒܥܕ ܕܠܟ ܝܪܣܡܟ ܣܝܕܢܐ ܐܢ ܢܛܪܟ

ܐܗܠܐ ܠܕܠܟ. ܦܔܐܘܒ ܐܝܨܐ ܐܢܗ ܪܐܛܝ ܘܩܐܒܠ ܒܕܠܟ. ܘܔܡܝܥ ܡܨܐܪܝܦܗ ܥܠܝܗ ܘܐܢܗ ܓܢܝ ܘܝܩܕܪ ܝܣܐܥܕ

ܐܠܕܝܪ ܘܦܩܪܐ ܐܠܛܐܝܦܗ ܒܐܠܐܚܣܐܢ  ܘܔܡܥ ܐܠܨܕܩܐܬ ܡܢ ܐܡܝܪܟܐ. ܬܡ ܬܪܓܐܢܐ ܐܢ ܢܥܪܦ ܓܒܛܬܟܡ ܒܗܕܐ

ܘܐܢ ܟܢܬܡ ܬܩܒܠܘܗ ܥܠܝ ܗܕܐ ܐܠܟܠܐܡ ܘܡܘܓܒ ܬܚܪܝܪ ܟܛ ܝܕܗ ܒܐܠܬܠܝܐܢܝ ܐܠܕܝ ܬܪܔܡܗ ܐܠܝ ܐܠܥܪܒܝ ܘܗܘ

 

  2005-209

ܘܗܘ ܘܐܨܠܟܡ ܛܝܗ ܡܢܗ ܬܦܗܡܘܐ ܟܠܫܝ. ܦܐܢ ܐܣܬܚܣܢ ܒܪܐܝ ܓܒܛܬܟܡ ܐܢ ܬܩܒܠܘܗ ܝܨܝܪ ܨܕܘܪ ܐܡܪܟܡ

ܬܠܓܪܐܦܝܐ ܒܚܛܘܪܗ ܠܟܝ ܝܬܘܓܗ ܠܛܪܦܟܡ ܒܘܓܗ ܐܠܣܪܥܗ ܩܒܠ ܫܕܗ̈ ܐܠܫܬܐ ܘܐܢ ܠܡ ܝܡܟܢ قبوله

ܚܬܝ ܝܬܘܔܗ ܐܠ܀ ܒܠܐܕܗ. ܠܐܢܗ ܡܣܬܢܛܪ ܔܘܐܒ ܩܕܐܣܬܟܡ ܘܓܝܪ ܫܓܠ ܡܐ ܠܗ ܘܐܘܥܕܢܐ ܐܢܗ ܝܕܦܥ

ܐܓܪܗ̈ ܐܠܬܠܓܪܐܦ ܘܗܕܐ ܡܐ ܠܙܡ ܘܐܠܐܡܪ ܐܡܪܟܡ. ܘܢܚܢ ܢܥܪܦ ܐܠܛܐܗܪ ܘܐܠܠܗ ܝܥܪܦ ܐܠܒܐܛܢ. ܘܗܘ ܦ̄

ܦܐܚܨ ܐܠܩܠܘܒ. ܘܕܡܬܡ ܘܒܪܟܡܪܝ ܥܠܫܘܒܩܢܐ.

ܚܪܪ ܦܝ ܐܘܪܫܠܝܡ                                                               ܡܣܬܡ ܐܕܥܝܗ̈ ܓܒܛܬܟܡ

26 ܐܝܠܘܠ ܣܢܗ 87 ܡ                                                     ܐܠܨܐܠܚܗ ܘܠܕܟܡ ܐܠܚܩܝܪ

                                                                                         ܓܪܓܣ ܐܠܨܕܕܝ ܟܐܕܡ

                                                                                          ܐܘܪܫܠܡ.

                                                                                                         ܡ

 

ܘܡܢ ܦܡ ܓܒܛ̄ܬ ܐܠܒܪܟܗ ܘܡܢ ܘܠܕܟܡ ܔܙܝܠ ܐܠܣܠܐܡ ܐܠܝ

ܟܐܡܠ ܬܠܐܡܝܕ ܩܕܐܣܬܟܡ ܘܐܘܠܐܕܟܡ ܘܟܐܕܡܝܢܟܡ. ܘܡܢ

ܥܢܕܢܐ ܐܘܠܐܕܟܡ ܐܠܪܗܒܐܢ ܘܐܠܟܕܐܡ ܝܠܬܡܘܐ ܐܢܐܡܠܟܡ

 

 

ܐܠܡܣܟܘܒ ܫܝܝܕ ܘܐܟܢܣܗ ܔܡܝܠܗ

ܬܚܬ ܓܒܠ ܐܠܙܝܬܘܢ ܒܐܠܩܪܒ ܡܢ

ܣܬܝ ܡܪܝܡ ܘܥܢ ܩܪܝܒ ܬܢܬܗܝ.

ܘܝܨܝܪ ܬܟܪܝܙܗܐ ܘܝܚܛܪܘܐ ܐܘܠܐܕ جلالة

ܐܠܐܢܒܪܐܛܘܪ ܐܠܝ ܐܘܪܫܠܝܡ

ܠܝܚܛܪܘܐ ܬܟܪܝܙܗܐ

Mardin_Kurkmo_2005-209

ܘܗܘ ܘܐܨܠܟܡ ܛܝܗ ܡܢܗ ܬܦܗܡܘܐ ܟܠܫܝ. ܦܐܢ ܐܣܬܚܣܢ ܒܪܐܝ ܓܒܛܬܟܡ ܐܢ ܬܩܒܠܘܗ ܝܨܝܪ ܨܕܘܪ ܐܡܪܟܡ

ܬܠܓܪܐܦܝܐ ܒܚܛܘܪܗ ܠܟܝ ܝܬܘܓܗ ܠܛܪܦܟܡ ܒܘܓܗ ܐܠܣܪܥܗ ܩܒܠ ܫܕܗ̈ ܐܠܫܬܐ ܘܐܢ ܠܡ ܝܡܟܢ قبوله

ܚܬܝ ܝܬܘܔܗ ܐܠ܀ ܒܠܐܕܗ. ܠܐܢܗ ܡܣܬܢܛܪ ܔܘܐܒ ܩܕܐܣܬܟܡ ܘܓܝܪ ܫܓܠ ܡܐ ܠܗ ܘܐܘܥܕܢܐ ܐܢܗ ܝܕܦܥ

ܐܓܪܗ̈ ܐܠܬܠܓܪܐܦ ܘܗܕܐ ܡܐ ܠܙܡ ܘܐܠܐܡܪ ܐܡܪܟܡ. ܘܢܚܢ ܢܥܪܦ ܐܠܛܐܗܪ ܘܐܠܠܗ ܝܥܪܦ ܐܠܒܐܛܢ. ܘܗܘ ܦ̄

ܦܐܚܨ ܐܠܩܠܘܒ. ܘܕܡܬܡ ܘܒܪܟܡܪܝ ܥܠܫܘܒܩܢܐ.

ܚܪܪ ܦܝ ܐܘܪܫܠܝܡ                                                               ܡܣܬܡ ܐܕܥܝܗ̈ ܓܒܛܬܟܡ

26 ܐܝܠܘܠ ܣܢܗ 87 ܡ                                                     ܐܠܨܐܠܚܗ ܘܠܕܟܡ ܐܠܚܩܝܪ

                                                                                         ܓܪܓܣ ܐܠܨܕܕܝ ܟܐܕܡ

                                                                                          ܐܘܪܫܠܡ.

                                                                                                         ܡ

 

ܘܡܢ ܦܡ ܓܒܛ̄ܬ ܐܠܒܪܟܗ ܘܡܢ ܘܠܕܟܡ ܔܙܝܠ ܐܠܣܠܐܡ ܐܠܝ

ܟܐܡܠ ܬܠܐܡܝܕ ܩܕܐܣܬܟܡ ܘܐܘܠܐܕܟܡ ܘܟܐܕܡܝܢܟܡ. ܘܡܢ

ܥܢܕܢܐ ܐܘܠܐܕܟܡ ܐܠܪܗܒܐܢ ܘܐܠܟܕܐܡ ܝܠܬܡܘܐ ܐܢܐܡܠܟܡ

 

 

ܐܠܡܣܟܘܒ ܫܝܝܕ ܘܐܟܢܣܗ ܔܡܝܠܗ

ܬܚܬ ܓܒܠ ܐܠܙܝܬܘܢ ܒܐܠܩܪܒ ܡܢ

ܣܬܝ ܡܪܝܡ ܘܥܢ ܩܪܝܒ ܬܢܬܗܝ.

ܘܝܨܝܪ ܬܟܪܝܙܗܐ ܘܝܚܛܪܘܐ ܐܘܠܐܕ جلالة

ܐܠܐܢܒܪܐܛܘܪ ܐܠܝ ܐܘܪܫܠܝܡ

ܠܝܚܛܪܘܐ ܬܟܪܝܙܗܐ